White Zalloys Wheel Protector on White Supercar

Wheel protector on black alloy wheel of a McLaren 570